logo

Regulamin

I. WSTĘP

 1. Portal Internetowy Nowosciproduktowe.pl, zwany dalej Portalem udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę cywilną CentraNet, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wronczyńskiej 10 (60-102 Poznań), NIP 779-229-41-26, REGON 300383836 i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownicy mają możliwość korzystania z zawartości Portalu i jego usług, a także usług innych Podmiotów, poprzez stosowne połączenia do stron internetowych tych Podmiotów i ich promocji w obrębie Portalu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty związane ze świadczeniem danej Usługi lub udostępnianie określanych informacji, a Portal nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem zewnętrznym. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Podmioty zewnętrzne określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z tymi Podmiotami.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Nowosciproduktowe.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Z wyłączeniem Usług określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Portalu Nowosciproduktowe.pl.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Nowosciproduktowe.pl, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Portal Internetowy Nowosciproduktowe.pl – zwany dalej Portalem to internetowy serwis informacyjny, udostępniający treści za pośrednictwem sieci Internet, będący własnością spółki cywilnej CentraNet, dostępny pod adresem www.nowosciproduktowe.pl, do którego prawa przysługują CentraNet s.c.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług w nim dostępnych.

Klient – każdy Podmiot zewnętrzny lub Użytkownik, współpracujący z Portalem na zasadach odpłatnych, określonych w odrębnych umowach o współpracy.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal na rzecz Użytkowników, dostępne w Portalu Nowosciproduktowe.pl, umożliwiające w szczególności:
a) korzystanie z informacji zawartych na łamach Portalu, przygotowanymi przez Portal lub jego Klientów
b) korzystanie z funkcjonalności i usług udostępnianych Użytkownikom przez Portal
c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet udostępnianych przez Portal

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA

 1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych.

b) zamieszczać komentarze i wpisy, w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Disqus usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy

c) korzystać z wyszukiwarek, map itp.

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy z Podmiotami zewnętrznymi ogłaszającymi się w Portalu

 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Nowosciproduktowe.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi o których mowa w Rozdziale I pkt.5 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.
 5. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
 6. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Galeriehandlowe.pl treści reklamowych, dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Nowosciproduktowe.pl prosimy kierować na adres: centranet@centranet.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Nowosciproduktowe.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują CentraNet s.c. lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Portal prezentuje utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody CentraNet s.c. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Nowosciproduktowe.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając Materiały w Portalu Nowosciproduktowe.pl Klient oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU NOWOSCIPRODUKTOWE.PL

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Nowosciproduktowe.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

c) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

d) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

e) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

f) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu Nowosciproduktowe.pl

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Nowosciproduktowe.pl informacje, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Nowosciproduktowe.pl treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkownika;

c) szkody wynikające z działań Użytkownika, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Nowosciproduktowe.pl, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

 1. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
 2. CentraNet s.c.:

a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Usług, jednocześnie informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług.

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, bądź wpływać na ich jakość;

c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Nowosciproduktowe.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu i jego usług w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Nowosciproduktowe.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Portalu

VIII. DANE OSOBOWE

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez CentraNet s.c.

Czym są dane osobowe? – Dane osobowe to zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku danych przetwarzanych przez CentraNet s.c. takimi danymi są np. imię i nazwisko osoby, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.

Administratorem danych osobowych jest firma CentraNet s.c. z siedzibą przy ulicy Wronczyńskiej 10, 60-102 Poznań. NIP: 779-229-41-26. REGON 300383836.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane przez CentraNet:
w drodze korespondencji e-mail i zapytań ofertowych skierowanych do CentraNet s.c.
poprzez wysyłkę formularzy kontaktowych przez użytkowników stron internetowych, należących do CentraNet s.c.
w drodze współpracy B2B, mającej na celu świadczenie usług przez CentraNet s.c. na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach / zleceniach.
bezpośrednio od Użytkowników udostępniających swoje dane osobowe podczas rejestracji kont w serwisach internetowych lub zapisujących się do newsletterów tematycznych rozsyłanych przez CentraNet s.c.
bezpośrednio ze stron internetowych firm udostępniających dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrażą sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Przesłane dane osobowe Użytkowników (tj. imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, nazwa firmy) przetwarzane są w celu promowania działalności, produktów oraz usług firmy CentraNet s.c. i jej partnerów biznesowych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana(Pani) zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach internetowych, których firma CentraNet s.c. jest właścicielem lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail centranet[at ]centranet.pl, a także pisemnie na adres: CentraNet s.c. | Redakcja Galerie Handlowe | ul. Wronczyńska 10 | 60-102 Poznań.

IX. REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Nowosciproduktowe.pl
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: centranet@centranet.pl lub listownie na adres: CentraNet s.c., Redakcja Galeriehandlowe.pl., ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. CentraNet zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług Portalu Nowosciproduktowe.pl jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy CentraNet s.c. a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawcą a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu Nowosciproduktowe.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu. Po ukazaniu się, nowej wersji Regulaminu na łamach Portalu Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji na stronie internetowej Portalu Nowosciproduktowe.pl.